ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, pokud je potřebujeme, a to v rozsahu, který je nezbytný pro námi stanovené účely. Zároveň dbáme na to, aby údaje, které máme k dispozici, byly přesné, byly vhodně chráněny a nebyly používány za jiným účelem. Zpracování provádíme pouze po potřebnou dobu. Tento dokument slouží zejména k tomu, abychom Vás informovali o detailech námi prováděného zpracování a o Vašich právech.

1.    Správci osobních údajů

FrankBold Advokáti, s.r.o.
se sídlem Údolní 567/33, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 28359640

Telefon: +420 545 213 975
E-mail:  info@fbadvokati.cz   

Legal Systems s.r.o.
se sídlem Dvořákova 44/14, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 04471521 

Telefon: +420733726884
E-mail: info@legalsystems.cz

(dále také jen „správce“, „my“, „nám“,„naše“ nebo „nás“)

2.    Zpracovávané osobníúdaje, účel, právní základ a doba zpracování osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje u následujících kategorií osob:

- Účastníci námi pořádaných seminářů, konferencí a dalších akcí
- Klienti Potenciální klienti
- Třetí osoby v souvislosti s námi poskytnutými službami
- Osoby přihlášené k odběru novinek a jiných obchodních sdělení

Osobní údaje zpracováváme za jednoznačně vymezeným účelem:

Kategorie subjektů údajů

Účel zpracování osobních údajů

Právní základ a zpracovávané osobní údaje

Doba zpracování

Účastníci námi pořádaných seminářů, konferencí a dalších akcí

Zajištění průběhu semináře, konference nebo jiné akce

• Právním základem je plnění smlouvy.
• Zpracováváme zejména identifikační údaje a kontaktní údaje.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu (zejména do skončení akce, případně do ukončení komunikace bezprostředně na akci navazující).

Plnění našich povinností v oblasti vedení účetnictví a v oblasti daní

• Právním základem je plnění právních povinností, které nám ukládají právní předpisy jako zákon o účetnictví nebo zákon o dani z přidané hodnoty.
• Zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a další informace uvedené na daňových dokladech.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány až po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnila transakce.

Šíření informací, aktualit a dalších obchodních sdělení prostřednictvím e-mailových zpráv

• Právním základem je náš oprávněný zájem.
• Zpracováváme identifikační a kontaktní osobní údaje.
• Ke zpracování dochází za účelem šíření obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 5 let od uskutečnění akce, nebo do odhlášení se z odběru novinek.

Klienti

Poskytování právních služeb a plnění dalších smluvních povinností vůči klientům

• Právním základem je plnění smlouvy.
• Zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje, informace o poskytnutých službách a informace potřebné pro poskytnutí právních služeb.
• V rozsahu nezbytném pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků klienta může docházet i ke zpracování osobních údajů zvláštní kategorie (zejména informace o zdravotním stavu nebo o pravomocných odsouzeních).

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.

Vedení dokumentace o případu klienta a plnění dalších povinností plynoucích ze zákona o advokacii, daňových předpisů a stavovských předpisů

• Právním základem je plnění právních povinností.
• Zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje, informace o poskytnutých službách a informace potřebné pro poskytnutí právních služeb.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány nejdéle po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.

Vedení dokumentace při úschově peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta, anebo při jiných klientem požadovaných službách spočívajících v jednáních uvedených v § 2 odst. 1 písm. g) zákona č.  253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále také jen „zákon AML“) a plnění dalších povinností vyplývajících pro nás jako povinnou osobu ze zákona AML, zejména související s povinnostmi identifikace klienta a kontroly klienta dle zákona AML

• Právním základem je plnění právních povinností.
• Zpracováváme zejména identifikační údaje včetně všech jmen a příjmení, rodného čísla, data narození, místa narození, pohlaví, trvalého nebo jiného pobytu a státního občanství, druhu a čísla průkazu totožnosti, státu, popřípadě orgánu, který jej vydal, a dobu jeho platnosti; v případě podnikající osoby také obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby;  dále kontaktní údaje, účetní údaje, čísla účtů, informace o požadovaných službách a informace potřebné pro poskytnutí požadovaných právních služeb, informace o propojených osobách, informace o politicky exponované osobě nebo o uplatnění mezinárodních sankcí, informace o skutečném majiteli právnické osoby zapsané do veřejného rejstříku a svěřenského fondu zapsaného do evidence svěřenských fondů, a jiné potřebné údaje.
• Pro účely zákona AML jsme oprávněni také pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané informace k naplnění účelu zákona AML.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 10 let od uskutečnění obchodu nebo od ukončení obchodního vztahu s klientem, přičemž tato doba začíná běžet prvním dnem kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byl uskutečněn poslední nám známý úkon obchodu.

Uplatňování nároků ze smluvních vztahů po ukončení smlouvy

• Právním základem je náš oprávněný zájem.
• Zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje a informace o poskytnutých službách.
• Tyto údaje jsou po ukončení smlouvy nezbytné pro vyřizování reklamací, vymáhání pohledávek a jiných povinností ze smluv uzavřených mezi námi a našimi klienty.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu a je-li zahájeno správní nebo soudní řízení, pak po celou dobu těchto řízení.

Šíření informací, aktualit a dalších obchodních sdělení prostřednictvím e-mailových zpráv

• Právním základem je náš oprávněný zájem.
• Zpracováváme identifikační a kontaktní osobní údaje.
• Ke zpracování dochází za účelem šíření obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 5 let od ukončení poskytování právních služeb, nebo do odhlášení se z odběru novinek.

Potenciální klienti

Komunikace s potenciálními klienty telefonicky, e-mailem a dalšími vhodnými prostředky a evidence výsledku jednání

• Právním základem je náš oprávněný zájem.
• Zpracováváme zejména kontaktní a identifikační údaje a informace o výsledku jednání s těmito osobami.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po 5 let od jednání s klientem, nebo do uplatnění práva na výmaz.

Vedení dokumentace z jednání o úschově peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta, anebo při jiných klientem požadovaných službách spočívajících v jednáních uvedených v § 2 odst. 1 písm. g) zákona č.  253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále také jen „zákon AML“) a plnění dalších povinností vyplývajících pro nás jako povinnou osobu ze zákona AML

• Právním základem je plnění právních povinností.
• Zpracováváme zejména identifikační údaje včetně všech jmen a příjmení, rodného čísla, data narození, místa narození, pohlaví, trvalého nebo jiného pobytu a státního občanství, druhu a čísla průkazu totožnosti, státu, popřípadě orgánu, který jej vydal, a dobu jeho platnosti; v případě podnikající osoby také obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby;  dále kontaktní údaje, účetní údaje, čísla účtů, informace o požadovaných službách a informace potřebné pro poskytnutí požadovaných právních služeb, informace o propojených osobách, informace o politicky exponované osobě nebo o uplatnění mezinárodních sankcí, informace o skutečném majiteli právnické osoby zapsané do veřejného rejstříku a svěřenského fondu zapsaného do evidence svěřenských fondů, a jiné potřebné údaje.
• Pro účely zákona AML jsme oprávněni také pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané informace k naplnění účelu zákona AML.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 10 let od jednání s klientem, přičemž tato doba začíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního roku.

Osoby přihlášené k odběru novinek a jiných obchodních sdělení

Šíření informací, aktualit a dalších obchodních sdělení prostřednictvím e-mailových zpráv

• Právním základem je souhlas.
• Zpracováváme identifikační a kontaktní osobní údaje.
• Ke zpracování dochází za účelem šíření obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu platnosti souhlasu.

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování – viz tabulka výše. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví.

3. Příjemci osobních údajů

Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:
• zpracovatelé, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje dle našich pokynů, a vztahy s nimi jsou ošetřeny dle náležitostí článku 28 GDPR. Přístup k vašim osobním údajům mají provozovatelé námi využívaných programů nebo poskytovatelé námi využívaných služeb – zejména Praetor Systems s.r.o. (informační systém pro advokacii), Ecomail (nástroj pro e-mail marketing), Clerk, Inc. (správa uživatelských účtů), Company Culture Market (portál pro prezentaci firem);
• trvale spolupracující advokáti při poskytování našich právních služeb (přehled s námi trvale spolupracujících advokátů lze dohledat v databázi České advokátní komory: http://vyhledavac.cak.cz/);
• orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis.

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tedy mimo prostor působnosti GDPR.

4. Cookies

Naše internetové stránky mohou obsahovat cookies třetích stran, které slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita návštěvníka stránky není známa.

Jedná se o následující cookies:

• Google Analytics – používáme tuto službu za účelem získání statistických informací, přičemž společnost Google si získané údaje může ponechat též pro vlastní potřebu v souladu se Zásadami ochrany soukromí dostupnými na http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy;

• Tag Manager – Google nastavuje soubory cookies k analýze provozu na tomto webu. Informace o našem používání našeho webu jsou za tímto účelem sdíleny se společností Google (https://www.google.com/analytics/tag-manager/; https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs)  

• Facebook Pixel – javascriptový kód, který nám umožňuje měřit, optimalizovat a sestavovat okruhy uživatelů pro naši komunikaci (https://www.facebook.com/business/help/952192354843755)

5. Automatizované individuální rozhodování a profilování

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

Automatizovaným individuálním rozhodováním vč. profilování se obecně rozumí jakákoli forma rozhodnutí založená na automatizovaném zpracování osobních údajů, tj. bez lidského zásahu, spočívajícím mimo jiné na hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů, zejména za účelem rozboru nebo odhadu resp. analýzy či předvídání aspektů týkajících se jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

6. Vaše práva jako subjektu údajů

Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby za podmínek stanovených článkem 15 GDPR.

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě souhlasu zpracovávány za podmínek stanovených článkem 7 GDPR.

Máte právo požadovat opravu osobních údajů za podmínek stanovených článkem 16 GDPR, omezení zpracování osobních údajů za podmínek stanovených článkem 18 GDPR nebo výmaz údajů za podmínek stanovených článkem 17 GDPR.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, nebo pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, a to na základě článku 21 GDPR.

Máte právo na přenositelnost údajů jinému správci za podmínek stanovených článkem 20 GDPR.

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování za podmínek stanovených článkem 22 GDPR. Při zpracování osobních údajů u nás nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování, tedy bez lidského zásahu.

Máte právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů za podmínek stanovených článkem 34 GDPR.

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu za podmínek stanovených článkem 77 GDPR. Dozorovým orgánem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27170 00 Praha 7
telefon: 234 665 111
E-mail: posta@uoou.cz
Datová schránka: qkbaa2n
www.uoou.cz

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 28. 2. 2024